מדיניות אלומקון סי.אל בע”מ

הנהלת אלומקון סי.אל. מתחייבת לפעול לאימוץ ולהטמעת תקנים בינלאומיים לאיכות, בטיחות ובריאות תעסוקתית של העובדים וכן להגנה על הסביבה, וזאת על מנת לבצע באופן יעיל ואפקטיבי את התהליכים בארגון, בתאום מלא ולשביעות רצון הלקוחות, להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים שעובדיה ואורחיה חשופים להם, לשמור על בריאות העובדים, להקטין או למנוע כל זיהום סביבתי הנובע מפעילותה ולהגן על משאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים ולמען הדורות הבאים.

ההנהלה תוך שיתוף העובדים, המנהלים ומחזיקי עניין בארגון תפעל לבצע, לשמר ולשפר בהתמדה את רמת הבקרה על איכות השירותים של אלומקון סי.אל. תוך שמירה על הבטיחות וביצועי מערכת הגנת הסביבה ושמירה על חוקים ותקנות ודרישות אחרות.

ההנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור מרכיבי האיכות, הבטיחות והגנת הסביבה בכל סקר הנהלה.

המדיניות תופץ ותוסבר לכל העובדים וקבלני המשנה, תהיה זמינה לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לבדיקת המשך התאמתה לביצועי הארגון.

הנהלת החברה מאמינה שבסיס זה הכרחי, כדי להבטיח אספקת מוצרים ושירותים העומדים בדרישות הלקוח.

פירוט עקרונות המדיניות אותם ההנהלה מטפחת, מגשימה ומקפידה עליהם:

  • מימוש האיכות הרצויה תוך עמידה בזמנים, קיצור זמני תגובה ואספקה מוצרים ברמה איכותית גבוהה.
  • פיתוח מדדי איכות, סביבה ובטיחות במתן שירות והטמעת תרבות להפקת לקחים.
  • הגדרה ובקרה של תהליכי שירות ובדיקה שיבטיחו שימור והוספת לקוחות מרוצים.
  • אבטחת איכות יעילה בכל הדרגים תמנע הוצאות מיותרות ותתרום לפעילותה היעילה של החברה.
  • מעורבות, מחויבות ומנהיגות לאיכות, סביבה ובטיחות של מנהלים.
  • בקרה על ספקים וקבלני משנה.
  • עמידה בחוקים, צווים ותקנות.
  • כוח אדם, תוך הכשרתו באופן שוטף.
  • אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות ISO9001:2015, מערכת ניהול איכות סביבה ISO14001:2015 ומערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה OHSAS:18001.
  • שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות.

 

חברת אלומקון סי. אל בע”מ תפעל בכל המרץ לעמידה בדרישות ובציפיות הלקוח, תוך כדי שיפור מתמיד בכל תחומי פעילותה.

ההנהלה תביא לידיעת כל העובדים תוכן הנהלים על ידי קיום הדרכות. 

בכבוד רב,
נסי בכור, מנכ”ל